Opleidingsovereenkomst

Opleidingsovereenkomst voor het volgen van een trainersopleiding ten bate van het begeleiden van trainingsgroepen binnen JvR de Batauwers.

Ondergetekenden:

Wielervereniging JvR de Batauwers, gevestigd te Tiel, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

voorzitter, zijnde H.L. Terra, secretaris C. Koster-Gerritse en penningmeester, zijnde G.C. van Lith-Stap, verder te noemen “de vereniging”,

en

Naam (aankomend train(st)er), wonende te (woonplaats), (adres), geboren op (xx jan 19XX),

verder te noemen “de train(st)er”,

komen het volgende overeen:

Artikel 1

De train(st)er gaat met ingang van (datum), de opleiding KNWU Trainer 2 / 3 volgen. De inschrijfkosten voor deze opleiding worden vergoed door de vereniging.

Artikel 2

Na af ronding van de opleiding verplicht de train(st)er zich ertoe

  • In geval van opleiding KNWU Trainer 2:
    • Minimaal 2 jaar voor de vereniging actief te zijn gedurende minimaal 15 trainingen per jaar
  • In geval van opleiding KNWU Trainer 3:
    • Minimaal 3 jaar voor de vereniging actief te zijn gedurende minimaal 20 trainingen per jaar

Artikel 3

Mocht de opleiding niet direct resulteren in een diploma dan zal de vereniging eenmaal een herexamen vergoeden.

Artikel 4

Wanneer de aankomend train(st)er binnen 2 jaar na aanvang van de opleiding niet is geslaagd zullen de opleidingskosten op de aankomend train(st)er worden verhaald. De verplichtingen in artikel 2 komen dan te vervallen.

Artikel 5

De opzegging van deze overeenkomst geschiedt door schriftelijke mededeling aan de wederpartij en kan slechts geschieden tegen de laatste dag van de maand, met inachtneming van een termijn van ten minste 1 kalendermaand.

Artikel 6

Wanneer de train(st)er eerder dan hierboven overeengekomen stopt met het geven van trainingen zal de door de club betaalde inschrijving en eventuele herexamenkosten, verhaald worden op de train(st)er. Dit naar rato, waarin iedere gegeven training een waarde heeft van 10 euro.

Artikel 7

De train(st)er geeft bij ondertekening van deze overeenkomst te kennen op de hoogte te zijn van de op hem/haar betrekking hebbende regels, zoals vermeld in het preventie- en integriteitsbeleid, welke te allen tijde ter inzage ligt bij het secretariaat van de vereniging c.q. leesbaar op de website van de vereniging (jvrdebatauwers.nl).

Artikel 8

Deze overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van het Burgerlijk Wetboek. Deze overeenkomst is ook geen dienstbetrekking in de zin van de werknemersverzekeringen. De train(st)er verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat hij/zij op basis van deze overeenkomst niet is verzekerd voor de gevolgen van ziekte, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. De relatie tussen de vereniging en de train(st)er is ook geen arbeidsverhouding in de zin van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen.

 

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en getekend op :

DD/MM/JJ

De train(st)er:

De vereniging:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester