Gedragscode voor trainers en vrijwilligers

Aannamebeleid trainer/vrijwilliger

 • In geval van de functie van trainer wordt een kennismakingsgesprek gehouden met de hoofdtrainer; in geval van de functie van hoofdtrainer wordt een kennismakingsgesprek gehouden met het bestuur.
 • Er wordt naar de benodigde competenties gevraagd.
 • Indien nodig worden er referenties gevraagd.
 • Er wordt een opleidingsovereenkomst opgesteld bij het volgen van een trainerscursus die wordt betaald door de vereniging.
 • Een VOG is verplicht en kan gratis worden aangevraagd via het bestuur.
 • De aspirant trainer/vrijwilliger (of in ieder geval diens (minderjarig) kind) dient lid te zijn/worden van de vereniging.

Een trainer heeft ontzettend veel invloed in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Vaak gaan er veel stappen vooraf aan ongewenst gedrag: die kun je als trainer leren herkennen. Belangrijk daarbij is vooral om goed te observeren, uit te spreken wat je ziet en niet te snel (verkeerde) aannames te doen.

 

Als trainer of vrijwilliger:

 1. Zorg je voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 2. Ken je en handel je naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe.
 3. Ben je zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Vermeld alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer of vrijwilliger.
 4. Ben je je bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruik je je positie niet.Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen en aanrakingen of seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, -contacten en -relaties met pupillen (minderjarigen en volwassenen) zijn onder geen beding geoorloofd
 5. Ben je op een verantwoorde manier bezig met voeding en gewicht van de sporters die je onder je hoede hebt. (Top)prestaties en eetproblemen gaan niet goed samen doordat een eetprobleem het leven van een sporter volledig kan beheersen. Ga het gesprek aan met de sporter. Kijk voor meer informatie en hulp op eetproblemenindesport.nl.
 6. Respecteer je het privéleven van de sporter. Dring niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals kleedkamers, douches of hotelkamers.
 7. Tast je niemand in zijn waarde aan.Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en is tolerant.
 8. Ben je een voorbeeld voor anderen en onthoud je je van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport is diskrediet wordt gebracht.Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen. Zet niet aan tot doping en / of competitievervalsing.
 9. Neem je geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aanom iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 10. Bied je geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aanom iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.
 11. Zie je toe op naleving van de regels en afspraken. Zie toe op de naleving van de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken.
 12. Ben je open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur en/of de vertrouwenspersoon.
 13. Ben je voorzichtig. Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van bijvoorbeeld weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.
 14. Ben je eerlijk en sportief. Jij en de sporter spelen niet vals, gebruiken geen verbaal of fysiek geweld en gebruiken geen doping. Daarnaast doe je niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fix ook geen sportmoment, zoals bij start, finish en tijdens de koers.
 15. Drink je tijdens activiteiten met jeugd geen alcohol, rook je niet en gebruik je geen drugs. Maak ook met jeugd de afspraak dat er geen alcohol wordt gedronken, gerookt of drugs wordt gebruikt.

 

Ernstige overtreding van deze gedragsregels kan in het uiterste geval leiden tot het royeren van het lidmaatschap, ontslag als trainer of vrijwilliger. Dit is ten allen tijde een besluit van het bestuur.